Reglement werkplicht

Definities

Bestuur: het bestuur van Honkbal- en Softbalvereniging Zwijndrecht
Lid: diegene die lid is van Honkbal- en Softbalvereniging Zwijndrecht
Niet-spelend lid: degene die lid is van Honkbal- en Softbalvereniging Zwijndrecht, maar niet deelneemt aan (de door de KNBSB uitgeschreven) wedstrijden;
Kantinecommissie: de door het bestuur aangestelde commissie die zorg draagt voor het goed beheer van de kantine en het indelen van kantinediensten.
Wedstrijdsecretaris: de door het bestuur aangestelde functionaris, tevens lid van het bestuur die zorg draagt voor het indelen van scheidsrechters.
Coach: diegene die belast is met het coachen en begeleiden van een team.
Werkplicht: het uitvoeren van de door het bestuur te omschrijven werkzaamheden, waaronder het verrichten van bardiensten, scheidsrechter zijn bij wedstrijden, het schoonmaken van kleedkamers en kantine.

Algemene bepalingen:

Artikel 1
Dit reglement is van toepassing op alle leden van de vereniging vanaf 16 jaar uitgezonderd de niet-spelende leden. Ook het bestuur en de coaches zijn uitgezonderd van deze vorm van werkplicht.

Artikel 2
Het algemene toezicht en de controle van de werkplicht berust bij de voorzitter.

Doel van de werkplicht:

Artikel 3
Het doel van werkplicht is om leden in te zetten ten behoeve van werkzaamheden voor de vereniging, om de gang van zaken binnen de vereniging op een soepele wijze te laten verlopen. Doel van de werkplicht is eveneens er voor te zorgen dat tijdens wedstrijden c.q. trainingen de kantine zoveel mogelijk geopend is en dat deze goed wordt onderhouden en schoongehouden evenals de andere op het terrein van Honkbal- en Softbalvereniging Zwijndrecht aanwezige opstallen.

Het doel van de werkplicht als scheidsrechter is er voor te zorgen dat de (door de bond vastgestelde) wedstrijden en/of oefenwedstrijden/toernooien kunnen worden gespeeld.

Artikel 4
Aan de leden wordt bij aanmelding als lid, of bij aanvang van een seizoen, verzocht  aan te geven op welke wijze de werkplicht vervuld wordt; door het draaien van bardiensten, scheidsrechterbeurten en/of  schoonmaken. Voor de leden tussen de 16 en 18 jaar is het alleen mogelijk om scheidsrechterbeurten te draaien en te helpen bij jeugdtrainingen.

Indien geen voorkeur wordt aangegeven, delen de kantinecommissie en de wedstrijdsecretaris naar eigen inzicht het lid in voor de werkplicht.

Artikel 5
Het lid dat ingedeeld is voor de werkplicht, is verplicht om daarvoor op te komen en tijdig aanwezig te zijn. Indien het lid verhinderd is om de werkplicht op het voor hem/haar vastgestelde tijdstip te verrichten, is hij/zij gehouden om een vervanger te zoeken. Indien dat lukt dient de naam van de vervanger doorgegeven te worden aan de kantinecommissie.

Registratie

Artikel 6
Het nakomen van de werkplicht wordt bijgehouden op de omzetlijsten, die de bardiensten invullen na einde van de wedstrijd. Scheidsrechters dienen zich dan ook bij hun te melden.

Indien een lid de werkplicht niet nakomt, zal door of namens de commissie/het bestuur melding daarvan plaatsvinden aan de coach van het team waarin het lid speelt.

De coach is vervolgens verplicht om de sanctie als genoemd in artikel 7 toe te passen, voor zover deze bestaat uit de schorsing.

Het niet zijn opgekomen voor een werkplicht, zal naast de mededeling daarvan aan het lid, via de Nieuwsbrief bekend worden gemaakt.

Sancties bij niet-nakoming

Artikel 7
Indien het lid om wat voor reden dan ook de werkplicht verzuimt, zullen de hierna volgende sancties van toepassing zijn.

1e keer verzuim          € 30,–.
2
e keer verzuim          € 40,– + 1 wedstrijd schorsing.
3
e keer verzuim          € 50,– + 2 wedstrijden schorsing
4
e keer verzuim          € 50,– + royement

Geldboete

Artikel 8
Voor het geval de sanctie wordt opgelegd in de vorm van de betaling van een geldboete, is een ieder verplicht om binnen 5 dagen na daartoe te zijn verzocht voor betaling van de geldboete zorg te dragen.

Na verzuim van betaling volgt eenmalig een aanmaning. Bij uitblijven van betaling gedurende een periode van 1 maand, na eerste verzoek, heeft het bestuur het recht om deelname aan wedstrijden door of namens de vereniging georganiseerd op te schorten, totdat de vordering volledig is voldaan.

Schorsing

Artikel 9
Indien de sanctie bestaat uit schorsing van een wedstrijd, geldt dat het niet aanwezig zijn bij de wedstrijd niet als schorsing geldt.

Er is eerst dan sprake van een schorsing indien de speler bij de wedstrijd aanwezig is, waarbij zijn/haar aanwezigheid, doch niet spelen, als schorsing geldt.

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van Honkbal- en Softbalvereniging Zwijndrecht.

 

Dit reglement is in werking getreden per 18 april 2007. De 1e wijziging op het oorspronkelijke reglement heeft in februari 2014 plaatsgevonden.