Beleidsplan  2010

Het Bestuur van de h.s.v. Zwijndrecht wil met dit Beleidsplan de leden haar visie op middellange termijn (2010-2015) geven. Dit Beleidsplan beperkt zich bewust tot de hoofdlijnen van het beleid c.q. de visie, detailuitwerkingen vinden plaats in de commissies. De commissies dienen hun detailplannen uiterlijk op 1 juni 2010 gereed te hebben.

Dit beleidsplan wordt geschreven op een moment (begin 2010), waarin de vereniging zich in een periode bevindt waarin de weg omhoog vanuit een dal bezig is vorm te krijgen. Vanuit die positie worden een aantal beleidspunten geformuleerd.

Positionering / imago

 1. Zwijndrecht dient zich verder te ontwikkelingen als een vereniging die in het verzorgingsgebied Zwijndrecht/Hendrik Ido Ambacht/Heerjansdam een zelfstandig bestaansrecht heeft (minimum ledental 225).
 2. Zwijndrecht ziet zichzelf gedurende de periode 2010-2015 als een vereniging met een Breedtesport (binnen de KNBSB wordt hiervoor de term Recreatiesport gebruikt) ambitie.
 3. Zwijndrecht kent een Bestuur met een integrale bestuursverantwoordelijkheid met een bijbehorende structuur qua commissies en functionarissen.
 4. Zwijndrecht is een vereniging, waarvan de spelers en coaches bij het beoefenen van hun sport zowel naar binnen de vereniging als naar buiten toe een positieve uitstraling (familieleden, overige toeschouwers, medespelers, tegenstanders en scheidsrechters) hebben. “We love the game”.
 5. Zwijndrecht ziet binnen het verenigingsgebeuren naast de directe sportbeoefening ook een duidelijke taak voor overige activiteiten (gericht op ledenbinding).
 6. Zwijndrecht staat open voor samenwerking met andere clubs op deelgebieden. Een fusie met een andere club wordt niet nagestreefd.
 7. Zwijndrecht neemt actief deel aan beleidsdiscussies met de KNBSB, zowel nationaal als regionaal. Dit geldt ook voor de contacten met de Gemeente Zwijndrecht.
 8. Zwijndrecht kenmerkt zich als een vereniging, die een gezonde financiële huishouding heeft.

 

Een zelfstandig bestaansrecht

Het verzorgingsgebied Zwijndrecht/Hendrik Ido Ambacht/Heerjansdam heeft met 70.000 inwoners een voldoende omvang voor een gezonde, zelfstandige vereniging. Het huidige ledental (ca. 200) wordt als te laag beschouwd. Gefaseerd dient binnen enkele jaren een ledental van 225-250 bereikt te worden.

Gerichte acties voor ledenwerving dienen georganiseerd te worden onder directe verantwoordelijkheid van het Bestuur. Ledenwerving mag geen los onderdeel van diverse commissies zijn. De commissies zijn wel onlosmakelijk betrokken bij de uitvoering en initiëring van ledenwerfacties.

Te noemen aandachtsgebieden op dit gebied zijn:

 • Benutting capaciteit van Rotterdam United Baseball (RUB);
 • Ledenwerfacties op scholen.
 • Opkomst dameshonkbal (Pink Panthers).
 • Aanwezigheid vereniging bij grote publieksevenementen.
 • Regelmatige publicatie artikelen in lokale media.
 • Gerichte benadering van vertrekkende leden (in 2009 heeft Theo Huizer zich desgevraagd bereid verklaard de functie van “Slot op de deur” te vervullen).

 

Breedtesport

Binnen de KNBSB wordt qua spelniveau onderscheid gemaakt tussen Topsport en Breedtesport (Recreatiesport). Voor de periode 2010-2015 ziet Zwijndrecht zich als een vereniging die zich richt op het niveau Breedtesport (recreatiesport), d.w.z.:

 • Honkbal senioren: maximaal 1e klasse.
 • Damessoftbal: maximaal 1e klasse.
 • Herensoftbal: maximaal 1e klasse.

Dat betekent dat jeugdspelers, die duidelijk talent hebben om door te groeien tot het niveau van Topsport, via het daarvoor bestaande regionale mechanisme (Unicorns) uiteindelijk Zwijndrecht zullen verlaten. Zwijndrecht dient structureel contacten met deze spelers te blijven onderhouden om een terugkeer naar Zwijndrecht in een latere fase te bevorderen. De in 2009 gestarte wedstrijd met de “Zwijndrecht All Stars” is daarvan een voorbeeld.

Het ambitieniveau Breedtesport (recreatiesport) heeft in eerste instantie betrekking op het spelniveau van de diverse standaard teams. Wat betreft de ambities van de jeugdopleiding worden duidelijk hogere eisen gesteld.

 

Integrale bestuursverantwoordelijkheid en commissies/functionarissen

Het bestuur van de vereniging dient te bestaan uit de gebruikelijke functies (Voorzitter, Secretaris, Penningmeester, Wedstrijdsecretaris), aangevuld met vertegenwoordigers uit de diverse ledengroepen (Damessoftbal, Herensoftbal, Honkbalsenioren, Jeugd), eventueel aangevuld met een Algemeen Adjunct. Deze bestuursleden hebben naast hun specifieke taak ook een integrale bestuursverantwoordelijkheid (ook belangstelling voor andere bestuurstaken) en dragen dat ook uit. Voor deze bestuurssamenstelling zal een wijziging van de statuten noodzakelijk zijn.

Het bestuur wordt gesteund door een aantal commissies:

 • Commissie Damessoftbal.
 • Commissie Herensoftbal.
 • Commissie Honkbalsenioren.
 • Commissie Jeugd.
 • Commissie Onderhoud, Materiaal en Opstallen.
 • Commissie Evenementen.
 • Commissie Kantine.

Gezien de “core business” van onze vereniging, de honkbal- en softbalsport, hebben de vier sportcommissies hun eigen werkplan, in lijn met de grote lijn van het Beleidsplan van het bestuur. In ieder geval dient de Commissie Jeugd te beschikken over een Technisch Coördinator en een gedetailleerd meerjarenplan, waarin de technische opleiding binnen de jeugdafdeling wordt beschreven.

De niet direct in het bestuur vertegenwoordigde commissies zullen een directe link krijgen met een van de bestuursleden.

Alle commissies en functionarissen zijn qua financiën rechtstreeks verantwoording schuldig aan de Penningmeester en zullen in geen geval een eigen boekhouding (“potje”) voeren.

Ieder lid is contributieplichtig, behalve de statutair hiervan vrijgestelden. Spelers ontvangen geen onkostenvergoeding voor het spelen van wedstrijden of het bijwonen van trainingen. Leden kunnen wel een onkostenvergoeding ontvangen voor het trainen/coachen van andere teams. Externe kaderfunctionarissen kunnen in aanmerking komen voor een onkostenvergoeding.

 

Positieve uitstraling

De visie van het bestuur dat de leden op en rond het veld een positieve uitstraling moeten hebben, is een “ongrijpbaar” element en lastig te concretiseren. Dit zal in hoofdzaak moeten gebeuren door de eigen uitstraling c.q. het eigen gedrag van de kaderleden. Daarnaast krijgt dit vorm via de interne “tucht” (daadwerkelijk aanspreken en/of schorsen van leden op vermeend wangedrag). Dit element is ook een onderdeel van het Jeugdplan.

Het realiseren van een positieve uitstraling kan bevorderd worden door een goede communicatie met de leden. Het bestuur zal de huidige communicatie via website en nieuwsbrief beter gaan benutten.

De door het bestuur uit te dragen positieve uitstraling zal moeten resulteren in een reactie van de leden in de vorm van een betere vervulling van de werkplicht (bardienst, scheidsrechteren) en een hogere betrokkenheid bij verenigingsactiviteiten (b.v. deelname aan Opzoomerdag).

 

Overige activiteiten

Zwijndrecht is een vereniging, die zich wil onderscheiden door naast de reguliere training- en wedstrijdactiviteiten ook voor en met de leden andere opvallende activiteiten te verrichten. Een belangrijk onderdeel hiervan is ook de aandacht voor oud leden en de historie van de vereniging. Voorbeelden van activiteiten in dit verband zijn:

 • Bedrijventoernooi.
 • Veteranentoernooien.
 • Cuba-middag.
 • Wedstrijd tegen oud-leden (All stars).
 • Aandacht voor club internationals (Wall of Fame).
 • OK Trofee.
 • Aandacht voor Leden van Verdienste.
 • Gebruik sportcomplex en clubgebouw voor overige sportieve activiteiten (darten, jeu de boules, kaarten etc.).
 • Archivering geschiedenis vereniging (incl. registratie lidmaatschappen).
 • Jeugdmiddagen en –kampen.
 • Overige festiviteiten.

“De kwaliteit van een organisatie kan afgemeten worden aan de wijze waarop men met het verleden omgaat”.

Daar waar deze activiteiten een aanpassing van de accommodatie vragen, zal dit met de Commissie Onderhoud Materiaal en Opstallen worden opgenomen.

 

Samenwerking met andere clubs

Zwijndrecht staat positief tegenover samenwerking met andere honkbal- en softbalverenigingen. De clubs in de directe omgeving lenen zich daar het meest voor. Uitwisseling van gedachten en ervaringen kunnen tot nieuwe inzichten leiden. Ook voor sportieve samenwerking op het gebied van het vormen van een regionaal selectieteam staat Zwijndrecht open.

De actieve deelname aan de activiteiten van Rotterdam United Baseball vormt hier een onderdeel van.

 

KNBSB

Zwijndrecht wil binnen de KNBSB een actief lid zijn, dat deelneemt aan de discussies over de honkbal- en softbalsport en zo mogelijk ook een personele bijdrage levert aan het KNBSB kader. Evenzo dient Zwijndrecht zich actief op te stellen in beleidsdiscussies met de Gemeente Zwijndrecht.

Een expliciet punt in dit verband is het als vereniging aandacht besteden aan het landelijke probleem van het teruglopend aantal scheidsrechters.

 

Financiën

Het geheel van verenigingsactiviteiten speelt zich af binnen de mogelijkheden op financieel gebied. Zwijndrecht voert een beleid dat als uitgangspunt heeft een sluitende begroting op jaarbasis. Hieruit vloeien de volgende acties voort:

 • Zwijndrecht continueert het beleid van de afgelopen paar jaar om de bestaande schuld aan de bank geheel weg te werken.
 • Er wordt een strikt beleid t.a.v. de contributiebetaling gehanteerd (niet betalen is niet spelen).
 • De beleidsmatige aandacht voor de inkomsten en uitgaven van de kantine wordt nadrukkelijk vergroot (Commissie Kantine).
 • Alle geldstromen binnen de vereniging lopen onder directe verantwoordelijkheid van de Penningmeester.
 • Het aantrekken van sponsoren (noodzakelijk voor een expansie van de activiteiten en het aantrekken van coaches) zal een directe bestuursaangelegenheid zijn, waarbij op ad hoc basis leden of externen ingeschakeld kunnen worden ter ondersteuning.