Historie HSV Zwijndrecht

Scores

Oprichting
In het voorjaar van 1965 meende het bestuur van de voetbalvereniging “Zwijndrecht” (nu ZBC “97) dat het goed was te komen tot de oprichting van een honkbalafdeling, een voor die tijd bij veel voetbalverenigingen een voorkomend verschijnsel.

Deze actie heeft er toe geleid dat op 15 september 1965 de honkbalvereniging Zwijndrecht werd opgericht. De oprichtingsvergadering werd gehouden in het toenmalige clubgebouw van de voetbalvereniging “De Bonte Koe”, gelegen in het Noordpark.

Het hebben van een honkbalafdeling betekende voor de voetbalvereniging dat er in de naam en de statuten het een en ander gewijzigd moest worden. De naam zou moeten worden “sportvereniging”. Hoewel men dit bij de oprichting van de honkbal-vereniging/afdeling vanzelfsprekend vond, bleek dit later toch een bottleneck te zijn.

In oktober 1968 liet men het bestuur van de honkbalvereniging weten dat:
a. men het bij de voetbalvereniging niet noodzakelijk vond een sportvereniging te worden,
b. men het overbodig vond dat er een honkbalafdeling was, en
c. men bij de voetbalvereniging de honkbalvereniging Zwijndrecht ” volkomen onafhankelijk en los van de voetbalvereniging beschouwde”.

Belangrijke oprichtingsdata zijn verder 7 december 1973 en 24 juni 1977. Op 7 december 1973 werd ten huize van de toenmalige voorzitter de damessoftbalafdeling opgericht, hetgeen een belangrijke stap voor de vereniging is geweest. Op 24 juni 1977 kwam de herensoftbalafdeling min of meer spontaan tot stand omdat een aantal oudere leden en ook vaders van leden het wel leuk vonden met elkaar eens een balletje te slaan. Er is toen besloten een herensoftbalafdeling te vormen omdat te voorzien was dat het niet bij alleen een balletje slaan zou blijven maar dat men ook wedstrijden wilden gaan spelen.

In 1977 is de naam van de vereniging veranderd van honkbalvereniging in hsv (honkbal- en softbalvereniging) Zwijndrecht.

Leden
Bij de oprichting op 15 september 1965 waren 13 personen aanwezig die op die datum ook gelijk lid werden. Van deze 13 oprichters is nog één persoon lid van de vereniging.
Het ledental is in de beginjaren niet zo snel gestegen. Bij het 5-jarig bestaan had de honkbalvereniging 20 seniorleden en 12 jeugdleden.
Vanaf 1972 was er sprake van een aanzienlijke stijging van het aantal leden en bij het 2e
lustrum bestond de vereniging, mede door het hebben van een damessoftbalafdeling, uit meer dan 100 leden, om precies te zijn 101 leden.
Bij het 12 ½ jarig bestaan telde de vereniging 180 leden wat mede tot stand is gekomen door het aantrekken van peanuts, waar in 1976 mee gestart is, en herensoftballers.
Op 10 maart 1979 werd het 200ste lid ingeschreven wat met enige feestvreugde is gevierd.
Bij het 20 jarig bestaan van HSV op 15 september 1985 konden we spreken van een hoogtepunt. Het aantal leden bedroeg toen 265. De vereniging behoorde toen één van de grootste verenigingen van Nederland
Na 1985 bleef het aantal leden (ruim) boven de 200, maar bleek het moeilijk het grote aantal te handhaven echter met als uitschieter 1 januari 2000 nl. 271 leden (!) en verder:
212 in 1990, 228 in 1995, 245 in 2001, 182 (!) in 2004.
Bij het 40-jarig bestaan in 2005 had de vereniging 215 leden en op 1 januari 2007 was het aantal leden gezakt naar 190.

Honk

Velden en kleedlokalen
Na de oprichting in september 1965 kreeg de vereniging door de gemeente als speelveld toegewezen de pupillenvelden aan de Nijhoffstraat, waar op zaterdagen en doordeweekse avonden de pupillen van v.v. Zwijndrecht speelden.
Honkbal werd er gespeeld op zondagmorgen. Sport op zondag en zeker op zondagmorgen was in die tijd iets bijzonders in Zwijndrecht. Omdat deze velden dicht bij de bebouwing lagen werd er zelfs gesproken van verstoring van de zondagsrust.
Voor het bestuur van de vereniging maar ook voor de gemeente was het duidelijk dat deze situatie niet lang kon duren.
Op 28 september 1968, bij de ingebruikname van het nieuwe sportcomplex Bakestein, werd de vereniging overgeplaatst naar het korfbalveld van Albatros. Geen eigen veld dus, waar wel om was gevraagd. Omdat Albatros op zaterdag de wedstrijden speelde kon de honkbalvereniging er alleen op zondag terecht.
In 1972 kreeg het bestuur van de vereniging van B en W van Zwijndrecht de mededeling dat elders op Bakestein een officieel honkbalveld (het huidige veld) zou worden aangelegd met kleedlokalen, omdat door de reconstructie van de A16 de honkbalvereniging niet langer gebruik kon maken van het veld van Albatros.
In het seizoen 1973 werden de wedstrijden al op dit veld gespeeld hoewel nog niet alles gereed was.
Nadat in november 1973 de kleedlokalen gereed waren gekomen werd het veld met kleedlokalen op 20 april 1974 met de wedstrijd Raak Nicols – Eurostars officieel in gebruik genomen.
De grote uitbreiding van het aantal leden was voor het toenmalige bestuur aanleiding te streven naar uitbreiding van veld- en kleedaccommodatie. In het voorjaar van 1979 kreeg men het veld naast het honkbalveld toegewezen. Eerst als grasveld maar in de loop van de jaren daarna omgevormd tot een “echt” softbalveld, echter geen hekwerk in het buitenveld.
Dit kwam later toen het 1e damessoftbalteam in de hoofdklasse ging spelen, waardoor er tevens een peanutveld ontstond.
Bij de toewijzing in 1979 was er alleen maar een veld, maar geen kleedlokalen. Deze werden in die tijd niet meer door de gemeente gebouwd. Om financiële redenen was de vereniging niet in staat op dat moment stenen kleedlokalen te bouwen. Een gekochte (tijdelijke) houten kleedgelegenheid werd aan het eind van het seizoen 1979 in gebruik genomen.
Op 12 augustus 1985 werd de eerste paal geheid voor de nieuwe kleedgelegenheid op het softbalveld. In de kosten verleende de gemeente een subsidie van 50 %, de overige 50 % was voor rekening van de vereniging. Door veel zelfwerkzaamheid konden deze kosten binnen de perken worden gehouden. Bij de start van het seizoen 1986 konden de kleedlokalen in gebruik worden genomen.

Clubgebouw (kantine) en trainingshal
Een zich zelf respecterende vereniging vindt het noodzakelijk een eigen clubgebouw of kantine te hebben.
Bij de ingebruikname van het eigen veld in 1974 was er niets. In het voorjaar van 1975
kon een oud schoollokaal worden verkregen, dat door veel zelfwerkzaamheid werd “omgetoverd” tot een eigen houten kantine. Met een gezellig feest werd deze kantine op 12 juli 1975 geopend.
Echter helemaal tevreden was men niet, de gedachten gingen uit naar een groter, stenen permanent clubgebouw. Er kwam een bouwcommissie. Er werd een loterij op touw gezet, die niet alleen plaatselijk maar ook landelijk bekendheid kreeg: 1000 loten voor f 150,00 per stuk, met daarnaast een groot prijzenpakket ter waarde van ca. f 70.000,00. De loterij werd een succes. Een en ander had tot gevolg dat op 15 oktober 1980 de eerste paal de grond in ging. Bij het 16-jarig bestaan op 15 september 1981 werd de “Dug Inn” (de naam van het clubgebouw) officieel geopend.
Ook bij deze bouw was er sprake van veel zelfwerkzaamheid, hetgeen soms wel eens in strijd was met de ideeën van de aannemer, maar na enkele goede gesprekken werden de zaken weer opgelost.
Door het goede beheer van een aantal leden (KOMO = kantine een materiaalonderhoud) is dit clubgebouw of deze kantine nog altijd het aanzien waard.
Na het seizoen 1984 kwam één van de coaches met het idee of de kantine ook niet gebruikt kon worden als trainingshal door er een slagkooi in te maken. De KOMO heeft dit onderzocht en verder uitgewerkt en in november van dat jaar kon worden gestart met slagtraining in de kantine. “Double Play” (destijds een magazine voor de honk- en softbalsport) heeft in de 3e jaargang no. 8 hieraan een artikel gewijd.
Op den duur vond men dit niet de meest geslaagde oplossing en werden er ideeën geopperd een eigen trainingshal bij het honkbalveld te bouwen. De gesprekken namen begin 1995 een serieuze wending. Er kwam een bouw- en een loterijcommissie. Deze laatste commissie werd in het leven geroepen omdat weer getracht werd via een loterij, die de vereniging al eerder had gehouden, aan de nodige financiën te komen (1000 loten à f150).
Op 7 mei 1996 werd tijdens een extra algemene ledenvergadering groen licht gegeven voor de bouw met daarbij de stringente voorwaarde van de leden dat de geplande zelfwerkzaamheden ook zo zouden worden uitgevoerd. Dat is ook gebeurd.
Met de bouw is gestart op 28 februari 1997. De trainingshal werd officieel geopend op 1 november 1997.

Competitie
In 1966 is voor het eerst deelgenomen aan de competitie. Het enige team werd ingedeeld in de 2e klas van het Rayon Rotterdam. De eerste wedstrijd was tegen Gouda (tegenwoordig De Braves) en die werd verloren met 28-7.
Tot en met het seizoen 1968 werd met één team aan de competitie deelgenomen. Naar mate het aantal leden toenam nam ook het aantal teams toe.
In 1974 nam voor het eerst een damessoftbalteam aan de competitie deel.
Het aantal kampioenen is in het bestaan van HSV Zwijndrecht niet zo groot geweest.
Het eerste kampioenschap werd in 1974 behaald door het Bleesingteam (tegenwoordig pupillen) van de vereniging.
Belangrijk was het kampioenschap dat het 1e damessoftbalteam behaalde in 1998 en daardoor promoveerde naar de hoofdklasse. In 1999 volgde echter degradatie naar de 1e klasse, maar in 2001 volgde weer een kampioenschap met promotie naar de hoofdklasse. Hoewel de resultaten goed waren moest aan het eind van het seizoen 2003 besloten worden niet meer uit te komen in de hoofdklasse omdat te veel speelsters vertrokken.
Overigens was 1998 toch een goed jaar. Naast damessoftbal 1 werden nog 4 teams kampioen, waaronder honkbal 1. In dit jaar namen 16 teams deel aan de competitie.
In het jaar 2000 namen 15 teams aan de competitie deel.

Sponsoring
In het bestaan van de vereniging heeft sponsoring altijd een belangrijke plaats ingenomen. Op 21 mei 1971 werd het eerste sponsorcontract (éénjarig) gesloten met Compri Aluminium BV, zonder naamswijziging van de vereniging.
Op 3 mei 1972 werd het eerste 3-jarig contract gesloten (1972 t/m1974), waarbij de naam veranderde in honkbalvereniging “Compri-Zwijndrecht”.
Bij verlenging van het contract met 3 jaar op 3 maart 1975 werd de naam veranderd in “Compri-Aluminium Zwijndrecht”.
De 3 jaarlijkse verlengingen van het contact met dit bedrijf en onder dezelfde naam voor de vereniging heeft geduurd tot en met 1995.
Op 14 december 1995 werd een 3 jarig contract gesloten (1996 t/m 1998) met Alcoa Compri Aluminium met als naam voor de vereniging HSV Alcoa Compri Zwijndrecht.
In 1998 kwam een einde aan deze langdurige sponsoring door één bedrijf, totaal 28 jaar.

In 1999 kwam er wijziging in de sponsoring. In dat jaar werden twee 3-jarige sponsorcontracten (1999 t/m 2001) afgesloten met:
– Benatra BV voor honkbal en herensoftbal en spelend onder de naam “Benatra Zwijndrecht”, en
– Geul Techniek voor damessoftbal spelend onder de naam “Geul Techniek Zwijndrecht”.

Met GCA Nederland (Benatra) is in 2002 een verlenging van de sponsorovereenkomst overeengekomen voor een periode van 3 jaar (2002 t/m 2004) voor uitsluitend de honkbal, echter niet langer dan 2004.
Geul Techniek had afgezien van verlenging.
Voor dames- en herensoftbal was het gelukt voor 2002 en met een optie voor 2003 en 2004 sponsorcontracten te sluiten met Base Logistics BV als hoofdsponsor en als co-sponsor Stokvis BV. Na veel overleg waren beide bedrijven bereid damessoftbal ook voor 2003 en 2004 te sponsoren, echter onder ander voorwaarden dan in 2002. Voor beide bedrijven was, zo was gesteld, ook 2004 het laatste jaar. Men had zich echter na een aantal gesprekken bereid gevonden nog voor één jaar (2005) damessoftbal te sponsoren.
Voor honkbal en herensoftbal was er in 2005 geen sponsor.
Begin 2006 werd een sponsorcontract afgesloten met De Korte Administratie en Advies voor de jaren 2006 en 2007 met een mogelijkheid dat dit bedrijf ook voor 2008 sponsor van de vereniging zal zijn.
Sedert 1 mei 2007 heeft de honkbal een nieuwe sponsor. Met Gibaco BV uit Ridderkerk is een 3-jarig sponsorcontract (2007 t/m 2009) gesloten.

auteur: L. v.d. Boomgaard sr. (oud-voorzitter)